Cebel-i Bereket Vilâyeti

Ahmet Şahin88 Sayfa

Bir ülkenin tarihini anlayabilmek için o ülkenin bünyesindeki şehirleri iyi tanımak gerekmektedir. Çünkü ülkeler her biri kendi içerisinde farklı dinamiklere sahip olan şehirlerin toplamından iba-rettir. Bu açıdan Türkiye Cumhuriyeti’ne baktığımızda da aynı manzara ile karşılaşırız. Uzun tarihi sürecin sonucunda şekillenen bu özellikler ise bugünümüzü etkilediği gibi şüphesiz geleceğimizi de etkileyecektir. Bu minvalde düşündüğümüzde de Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceği hakkında söz söyleyebilmek için şehirlerinin tarihine hâkim olmak bir zaruret olarak önümüzde durmakta-dır. İşte bu çalışma da bu düşünceden hareketle hazırlanmıştır.Erken Cumhuriyet dönemi şehirlerine baktığımızda ilk olarak 1911’de gerçekleşen Trablusgarp Savaşı’ndan başlayarak Türk İstiklâl Savaşı’nın zaferle sonuçlandığı 1922 yılına değin süren ke-sintisiz on yıllık savaş döneminin derin etkisi kendisini gösterir. Doğal olarak nüfus, iktisadi, idari, ticari, sosyal, siyasi ve sağlık alanları bu etkinin gölgesi altında şekillenmiştir. Bahse konu alan-lardaki sorunlar, yeni kurulan Cumhuriyet’in önünde durmakta ve çözüm beklemektedir. İlk ola-rak yapılması gereken, sorunların tam olarak tespiti ve bu tespite göre çözümlerin geliştirilmesi-dir. Bir çözüm planı oluşturmak için, bu düşünce ile, henüz Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi döneminde çalışmalara başlanmıştır. Erken Cumhuriyet dönemi şehirleri hakkında en mühim kaynak dizisini oluşturan Türkiye’nin Sıhhî-i İctimâî Coğrafyası dizisi, bu çalışmalar neticesinde ortaya çıkmıştır.Elinizdeki kitap, Türkiye’nin Sıhhî-i İctimâî Coğrafyası dizisinin yayımlandığı döneme paralel ola-rak yayımlanmış olan Cebel-i Bereket Vilâyetine Ait Coğrafî, İktisadî, İctimâî, Tarihî, İdarî Malûmâtı İhtiva Eder Bir Takaddümedir raporunu ihtiva etmektedir. Rapor; 1925 yılında Ada-na’da faaliyet gösteren Türk Sözü Matbaası’nda bastırılmış olup Cebel-i Bereket Vilâyeti Halk Fırkası Şube-i Merkeziyesi tarafından meydana getirilmiştir. Günümüzde Osmaniye olarak bili-nen Cebel-i Bereket’in tarihi hakkında önemli bir boşluğu dolduran bu rapor, aynı zamanda er-ken Cumhuriyet dönemi şehirlerinin durumuna dair bir bakış açısı edinme imkanını sunması açısından önemlidir.

Adı Cebel-i Bereket Vilâyeti
ISBN
9786058189669
Barkod
9786058189669
Fiyat 199,00 TL (KDV muafiyetli)
Yayın No 1
Dizi -
Sayfa 88
Baskı 1. Basım, 2023-12-25, İstanbul
Cilt Amerikan Bristol Kapak 230 gr.
Kağıt Enzo 70 gr.
Boyut 12.5 x 19.5cm
Yazar Ahmet Şahin
Hazırlayan -
Editör H. Ahmet  Arslantürk
G. Yayın Koordinatörü Ünsal Ünlü
Yayın Yönetmeni  
Kapak Neslihan Tokdemir
Kapak Resmi  
Uygulama Okur Kitaplığı
Düzelti Okur Kitaplığı
Baskı ve Cilt A Ajans Matbaacılık
Kitaba ait herhangi bir haber bulunamadı.